Drupon   Sangyas   Rinpoche  
  Uuele huvilisele  
 
  Toetamine  
  Astu liikmeks!  
  Kontakt  
    
   

EESTI BUDISTLIKU KOGUDUSE DRIKUNG KAGYU RATNA SHRI KESKUSE PÕHIKIRI

1.Eesti Budistlik Kogudus Drikung Kagyu Ratna Shri Keskus (ingl. k. Drikung Kagyu Ratna Shri Centre), edaspidi Drikungi Kogudus, on vabatahtlik ühendus, mis tegutseb kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandlusega oma põhikirja alusel ja koguduse liikmete poolt valitud eestseisuse toel.

1.1. Drikungi Kogudus ühendab Eestis neid inimesi, kes lähtuvad Buddha Õpetusest ja järgivad tiibeti budismi Drikung Kagyu koolkonna elavat traditsiooni.

1.2. Drikungi Koguduse ja eestseisuse asukoht on Tallinn, Eesti.

1.3. Koguduse nimelühendina on kasutusel Drikungi Kogudus.

2. Drikungi Koguduse eesmärgid.

2.1. Koosviibimiste, rituaalide, meeleharjutuste ja muude budistlike toimingute läbiviimine.

2.2. Budistliku sisuga loengute, kultuuriürituste, seminaride, kursuste, õppelaagrite ja muude avalike ning kinniste ürituste läbiviimine.

2.3. Avalikkuse budismialase informeerituse tõstmine, budistlike õpetuste tutvustamine, levitamine ja koolituste läbiviimine Eestis; koguduse liikmete koolitamine ka väljaspool Eestit.

2.4. Budistliku sisuga kirjutiste tõlkimine, avaldamine ja levitamine.

2.5. Templite ning õppe- ja harjutuskeskuste asutamine ja rajamine.

2.6. Sidemete loomine ja koostöö teiste budistlike koguduste, koguduste liitude, kloostrite ja muude usuliste ühenduste ning nende liitudega nii kodu- kui välismaal.

2.7. Püsi- ja külalisõpetajate kutsumine Eestisse.

2.8. Tiibeti kultuuri teiste valdkondade tutvustamine ja rakendamine ning selleks vajalike tingimuste loomine.

2.9. Tiibeti kultuuri ja kultuuripärandi hoidmine, arendamine ja rakendamine.

2.10. Iseseisvate institutsioonide loomine eelpool märgitud eesmärkide täitmiseks.

3. Drikungi Koguduse koosviibimistel läbiviidavad talitused on mitmesugused rituaalid, pühakirjatekstide retsiteerimine, meeleharjutused, dispuudid, budistliku varjupaiga ja väepühitsuste saamine ning vastavad harjutused vaimselt ja füüsiliselt tasakaalustatud arenguks.

4. Drikungi Kogudus on juriidiline isik.

4.1. Drikungi Kogudusel on õigus sõlmida lepinguid ja teha koostööd teiste juriidiliste ning füüsiliste isikutega.

4.2. Drikungi Kogudusel on õigus astuda budistlike koguduste liitude liikmeks.

4.3. Drikungi Kogudus kui mittetulunduslik organisatsioon võib algatada juriidilise isikuna tegutsevate institutsioonide, ettevõtete, organisatsioonide ja fondide tegevust.

4.4. Drikungi Kogudusel on õigus omada vallas- ja kinnisvara.

4.5. Drikungi Koguduse sissetulekud laekuvad liikmemaksudest, annetustest, kingitustest, pärandustest, subsiidiumidest, sihtotstarbelistest korjandustest, õppemaksudest, usutalituste ja teiste ürituste korraldamisest saadavast tasust, koguduse vara kasutada andmisest ning teistest seadusega lubatud laekumistest.

4.6. Drikungi Kogudusel on oma pitsat ja sümboolika.

5. Ülesehitus.

5.1. Koguduse vaimsed juhid on Tiibeti ja India Drikung Kagyu koolkonna keskuste pealaamad, kes kannavad edasi ja õpetavad tiibeti budismi elavat traditsiooni. Koguduse vaimset tegevust juhib pealaamade poolt Eestisse saadetud residentlaama.

5.2. Drikungi Koguduse liikmeskond võib koosneda tegevliikmetest, auliikmetest ja toetajaliikmetest.

5.3. Drikungi Koguduse kõrgeim juhtorgan on koguduse üldkogu, kuhu kuuluvad kõik koguduse tegevliikmed.

5.4. Üldkogu valib eestseisuse ja revisjonikomisjoni.

5.5. Drikungi Koguduse tegevliikmeks võib vastava avalduse alusel astuda isik, kes tunnistab Drikungi Koguduse aateid ja korraldust, osaleb koguduse tegevuses ning toetab rahaliselt Drikungi keskust regulaarselt.

5.6. Drikungi auliikmed valitakse üldkogu poolt.

5.7. Toetajaliikmeteks võivad astuda tegevliikmete hulka mittekuuluvad füüsilised isikud, kes oma tegevusega toetavad Drikungi Kogudust.

5.8. Drikungi Koguduse liige võib vastava avalduse alusel peatada oma liikmeksolemise teatud ajaks või astuda kogudusest välja.

5.9. Drikungi Koguduse liikmeskonnast arvatakse välja liikmed, kes on korduvalt või jämedalt käitunud koguduse põhikirja või üldinimlike eetikareeglite ning moraalinormide vastaselt või ei ole pikemat aega osalenud Drikungi Koguduse tegevuses ega maksa liikmemaksu.

6. Üldkogu

6.1. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui kohal vähemalt 50% koguduse tegevliikmetest. Toetajaliikmed ja liikmekandidaadid võivad osaleda nõuandva häälega

6.2. Üldkogu kutsutakse kokku eestseisuse või 1/3 koguduse liikmete poolt mitte harvem kui üks kord aastas.

6.3. Üldkogu pädevusse kuulub põhikirja vastuvõtmine ja muutmine; koguduse tegevuse organiseerimine ja reorganiseerimine; tegevliikmete ja toetajaliikmete vastuvõtmine kogudusse ning väljaarvamine kogudusest; eestseisuse ja revisjonikomisjoni valimine tegevliikmete hulgast; töögruppide moodustamine; põhikirjaga või üldinimlike eetikareeglitega vastuollu läinud liikmete väljaarvamine ning eestseisuse liikmete ennetähtaegne tagandamine; eestseisuse ja revisjonikomisjoni (aasta-) aruannete hindamine ja eelarve kinnitamine; muude Drikungi Koguduse tegevust puudutavate oluliste otsuste vastuvõtmine; auliikmete valimine.

6.4. Drikungi Koguduse põhikirja võtab vastu ja muudab üldkogu üksnes juhul, kui selle poolt on vähemalt 2/3 koguduse tegevliikmetest.

6.5. Konkreetsete eesmärkide saavutamiseks moodustab üldkogu või eestseisus vastavaid töögruppe (toimkondi). Töögrupp valib enda seast grupi juhi lihthäälteenamusega. Dokumentidele võivad alla kirjutada Drikungi eestseisuse liikmed.

6.6. Eestseisus ja töögruppide juhid vastutavad raha ja muu vara hoidmise ja otstarbeka kasutamise eest. Üldine vastutus raha kasutamise ja muu vara hoidmise, kasutamise ja käsutamise eest lasub eestseisusel.

6.7. Eestseisus ja töögruppide juhid vastavad liikmete arupärimistele ja annavad revisjonikomisjonile aru oma tegevusest.

7. Eestseisus

7.1. Üldkogu valib ja kinnitab kolmeliikmelise eestseisuse. Eestseisus valitakse kaheks aastaks. Eestseisuse liikmed ei saa kuuluda revisjonikomisjoni.

7.2. Eestseisus on Drikungi Koguduse ametlikulks esindajaks.

7.3. Eestseisus korraldab Drikungi Koguduse tööd üldkogude vahelisel ajal, s.h võtab vastu uusi liikmeid ja liikmekandidaate, arvab liikmeid nimekirjast välja ning töötab välja ja kinnitab koguduse sisekorraeeskirja. Põhikirjaliste eesmärkide saavutamisega seotud otsused jõustuvad peale residentlaama kirjalikku kinnitust.

7.4. Eestseisus koostab ja esitab tegevus- ja finantsaruande üldkogule.

7.5. Eestseisuse liikmeil on õigus ametist lahkuda ühe kuu möödumisel pärast sellise soovi kirjalikku esitamist eestseisuse teistele liikmetele.

8. Revisjonikomisjon

8.1. Üldkogu valib kaheliikmelise revisjonikomisjoni. Revisjonikomisjon valitakse kaheks aastaks.

8.2. Revisjonikomisjon jälgib ning kontrollib eestseisuse ja töögruppide poolset raha ja muu vara hoidmist ja kasutamist.

8.3. Revisjonikomisjoni aruanne esitatakse üldkogule

9. Drikungi Koguduse lõpetamine.

9.1. Drikungi Kogudus reorganiseerib või lõpetab oma tegevuse, kui seda on otsustanud üldkogu juhul, kui selle poolt hääletab 3/4 Drikungi Koguduse tegevliikmetest. Kui Drikungi Kogudus on astunud budistlike koguduste liidu liikmeks, siis läheb Drikungi Koguduse vara koguduse tegevuse lõpetamisel üle vastavale koguduste liidule, vastasel juhul riigile.

Põhikiri eestseisuse poolt kinnitatud.

                      ©2015 Drikung Kagyu Ratna Shri Keskus, All Rights Reserved